Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Rachunkowo-Podatkowe Aleksandra Szuba z siedzibą w Chrzanowie, ul. Grzybowa 1/1.

  2. Inspektorem ochrony danych w Biurze Rachunkowo-Podatkowym Aleksandra Szuba jest nie dotyczy

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia rozliczeń podatkowych i ZUS, a także w celu realizacji zawartych umów o prowadzenie księgowości podatkowej oraz spraw kadrowo-płacowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.

  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą odpowiednie urzędy administracji skarbowej, ZUS, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z Biurem Rachunkowym lub ustawowy okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.

  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

  7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (sporządzenia zeznań podatkowych), konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji umowy.

  9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

  10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Aktualności
Najnowsza oferta biura rachunkowego.
Sprawdź jak skontaktować się z naszym przedstawicielem.